STEAM ugdymo mokymai

,,Besimokančių darželių tinklas 2022“ kvalifikacijos tobulinimo programa,  skirta STEAM ugdymo filosofijai

              Lopšelis-darželis prisijungė prie „Besimokančių darželių tinklo 2022“ ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos. 12 lopšelio-darželio pedagogų visus metus dalyvavo akredituotoje 72 valandų programoje, kurios metu tobulino profesinius gebėjimus. Programa buvo skirta STEAM ugdymo filosofijai. Naujausias STEAM atnaujinimas – STREAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai, skaitymas, rašymas, santykiai ir matematika), įtraukiant skaitymą ir rašymą – tai ženkliai didina informacijos prieinamumą vaikams ir prisideda prie santykių su aplinkiniais kūrimo bei stiprinimo. Šių naujų disciplinų įtraukimas teigiamai veikia vaikų pažinimo raidą, pagerina vaikų raštingumo ir matematikos įgūdžius, skatina empatiją bei padeda vaikams išgirsti draugų įžvalgas, atrasti sąsajas su savosiomis.

            Šioje programoje buvo išklausyta, stebėta, diskutuota: 6 nuotolinės diskusijos, kurių metu klausėmės  gyvai diskusijų apie tyrinėtojų mąstymą, technologijų naudojimą darželyje, vaikų kalbos raidą, inžineriją, konstravimą, įvairiapusį meno įtraukimą bei matematinį ugdymą, kitus aktualius klausimus; 6 skirtingos temos, apimančios skirtingas STREAM disciplinas; 6 nuotoliniai mokymai apie įvairius bandymus ir eksperimentus, technologijas, kalbos raidą, inžineriją, menus bei matematinį ugdymą; 6 virtualūs vizitai po ugdymo įstaigas visame pasaulyje, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Virtualių vizitų po ugdymo įstaigas užsienyje ir Lietuvoje metu sužinojome, kaip yra įrengiamos ugdymo(si) aplinkos, organizuojamas ugdymo(si) procesas, su kokiais iššūkiais susiduriama, kaip integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, kaip organizuojamas mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas.

             Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, jog STEAM yra vienas perspektyviausių būdų teigiamai paveikti vaikų pasiekimus, užtikrinti kokybišką, įtraukų ir prasmingą ugdymą. STEAM metodikoje svarbiausi klausimai „kodėl?“ ir „kaip?“, leidžia vaikams mokytis efektyviau bei suprasti mokomųjų dalykų prasmę. Svarbu, kad pedagogams naudojant STEAM grįstą ugdymą, vaikai veikia apgalvotai, mokosi per patirtį, atkakliai sprendžia problemas, bendradarbiauja ir veikia kūrybiniame procese.                          

             Būkime kūrybiški ir skatinkime vaikų kūrybiškumą.

Direktorės pavaduotojaugdymui Audronė Ustilienė