Grupės

,,VARLIUKAI“
2022/2023 mokslo metai
Mūsų 15. Nors mes patys mažiausi darželyje, tačiau esam drąsūs, judrūs, energingi ir greiti. Be galo mėgstam linksmintis, šokti ir dainuoti. Susipažinkite! Mes esame mažieji „Varliukai“.
Dirba:
-auklėtojos Diana Mačėnienė ir Erika Jauniškienė;
-auklėtojos padėjėja Nijolė Pavlovska.
,,BORUŽĖLĖS“
2022/2023 mokslo metai
Mes jau trimečiai ir mūsų – 20. Augame, draugaujame, išdykaujame. Mums smagu būryje gerų draugų.
Dirba:
-auklėtojos Birutė vaicekauskienė ir Erika Jauniškienė;
-auklėtojos padėjėja Jolita Liudvinovičienė.

 

  ,,BITUTĖS“
Mūsų  20. Lanko  10 mergaičių ir 10 berniukų. Jaučiamės puikiai. Mes esame drąsūs, judrūs, žingeidūs, domimės supančia aplinka. Ugdymo tikslus ir uždavinius, ugdymo kryptis bei ugdymo turinį  orientuosime į vaikų ugdymosi pasiekimų rezultatus, poreikius, gebėjimus, atsižvelgiant į vaikų amžiaus raidos ypatumus. Ypatingą dėmesį skirsime socialinės, komunikavimo, pažintinės kompetencijoms ugdymui, vaiko klausymosi kultūrai. Rudenį bei pavasarį atliksime vaikų pasiekimų vertinimą, kad galėtume ugdyti vaikus, atsižvelgiant į individulius gebėjimus ir poreikius. Stengsimės, kad ugdytiniai pajustų grupinio darbo džiaugsmą, patirtų savo reikšmingumą priimant sprendimus. Stiprinsim vaikų pasitikėjimą savimi. Vykdysime smurto ir patyčių prevencinį darbą per žaidimą, pokalbius, pramogas, akcijas ir kt., vadovaujantis grupės savaitės planu. Ugdymo procesą vykdysime vadovaudamiesi Mokyklos ugdymo programa „Mano pasaulis“.
Dirba:
-auklėtojos Dalia Kaminskaitė ir Audronė Palaimienė;
-auklėtojos padėjėja Elena-Marytė Biržinienė.

 

 

 

,,SKRUZDĖLIUKAI“
2022/2023 mokslo metai
      Mes toliau žengiame pažinimo, atradimų keliu. Šiais mokslo metais daug dėmesio skirsime  vaikų kalbos lavinimui, skatinant pavadinti, pakartoti, bendrauti vieni su kitais,  emocijų suvokimui ir raiškai, savivokai ir savikontrolei, santykiams su bendraamžiais, iniciatyvumui, bei problemų sprendimui. Toliau ugdysime higieninius įgūdžius – savarankiškai praustis, valgyti, tvarkytis, laikytis susitarimo ir , aišku, toliau ugdysime norą pažinti, tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti, aptarti, diskutuoti, apibūdinti, analizuoti. Linkime sau sėkmės šiais mokslo metais.
Dirba:
-auklėtojos Vida Kmieliauskienė ir Audronė Palaimienė;
-auklėtojos padėjėja Gražina Narbutienė.

 ,,DRUGELIAI“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

2022-2023 mokslo metai

Mes jau ne ,,Drugeliai“, o – priešmokyklinukai. Šie mokslo metai mums labai svarbūs. Grupės vaikai noriai ir drąsiai bendrauja, aktyviai dalyvauja veikloje, diskutuoja, dalinasi įspūdžiais. Pedagogų padedami, vaikai stengiasi spręsti nesutarimus, problemas, ginčus. Tarpusavio santykiai yra ganėtinai draugiški, geranoriški. Vaikai užjaučiantys ir padedantys vieni kitiems. Visi vaikai savarankiškai ir gerai moka naudotis stalo įrankiais ir piešimo bei rašymo priemonėmis. Geba gerai laikytis asmeninės higienos ir švaros grupėje. Visuomet susitvarko savo žaidimų ir užsiėmimų vietą. Vaikai aktyvūs ir energingi. Gana aktyviai dalyvauja muzikos, kūno kultūros užsiėmimuose.
Ugdymo prioritetai. 
Turtinti vaikų žodyną, lavinti kalbą, vaizduotę, matematinius gebėjimus. Skatinti mandagų bendravimą, norą tyrinėti, stebėti, lyginti. Skatinti klausyti, apibendrinti, svarstyti ir dėstyti savo mintis pagal temą. Mokytis laikytis taisyklių, spręsti problemas ir konfliktines situacijas. Lavinti smulkiuosius motorinius įgūdžius. Didelį dėmesį skirti savikontrolei, emocijų raiškai, dėmesio koncentracijai.
Dirba:
-priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Bazilevičienė ir Audronė Palaimienė;
-auklėtojos padėjėja Danuta Voitinovič. 

No description available.

 


 

 

 ,,NYKŠTUKAI“
2022/2023 mokslo metai

Grupę lanko dvidešimt vaikų: penkiolika mergaičių ir penki berniukai. Grupės vaikų amžius įvairus, nuo 4 iki  6  metų. Vaikai smalsūs, bendraujantys, mėgsta vartyti knygas, klausytis skaitomų tekstų. Tam tikrą laiką geba sutelkti dėmesį į konkrečią veiklą. Ugdytiniai nori pažinti, atrasti, eksperimentuoti. Ieškodami informacijos naudoja įvairius būdus ir priemones. Bendraudami demonstruoja draugiškumo ženklus.

Grupės pedagogė numato ugdymo prioritetus:
1. Skatinsiu vaikų kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo ir pažinimo priemonę, sudarysiu prielaidas skaitymo pradmenų ir rašytinės kalbos ugdymuisi, žadinsiu domėjimąsi knyga.
2. Plėsiu supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, pratinsiu atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus (eksperimentavimą, stebėjimą, skaičiavimą), plėtosiu ugdytinių intelektinius gebėjimus, loginį mąstymą.
3. Ugdysiu vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas bendrauti, bendradarbiauti, susitarti, priimti bendrus sprendimus, laikytis grupės taisyklių.

Pedagogė Laima Četrauskienė

Dirba:
-priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai Laima Četrauskienė ir Erika Jauniškienė;
-auklėtojos padėjėja Danuta Diugevič.