Informacija apie vaikų priėmimą

logo

 

 

INFORMACIJA DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

Pasikeitė  centralizuotoje vaikų priėmimo  į Trakų  rajono  švietimo  įstaigas  tvarkoje  nurodytos  datos:

 sausio 15 d. 9:00 val. – vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą mokykla.trakai.lt;

vasario 19 d. – kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;

kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;

kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;

kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;

eilių skaičiavimai  iki 2024 m. balandžio 1 dienos;

sutarčių pasirašymai.

 Vaikų priėmimas vyksta vadovaujantis  Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-09 Nr. S1E-61 sprendimu                      

  S1E-61  Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas tvarka

Vaikų priėmimo į Trakų lopšelį-darželį ,,Ežerėlis“ tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Ežerėlį tvarkos aprašas

Priimant vaiką  į lopšelį-darželį prioritetai teikiami:

  • vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono savivaldybėje;
  • vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamoji vieta). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
  • vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
  • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
  • tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikams;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Naujų grupių komplektavimas vyksta nuo einamųjų metų sausio 15 d. iki kovo 1 d.

Vaikui, pirmą kartą pradedant lankyti darželį, tėvai iš pediatro į darželį pristato vaiko sveikatos pažymėjimą forma 027-1/a.

Jei vaikas lanko darželį, po vasaros tėvai patikrina vaiko sveikatą ir pristato vaiko sveikatos pažymėjimą forma 027-1/a.