Savivalda

Lopšelio-darželio savivaldos institucijos

Mokyklos taryba aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybos  nuostatai

Tarybos nariai: Audronė Palaimienė, Audronė Ustilienė,  Rasa Bazilevičienė, Rasa Pavilionienė,  Edgaras Gurskis, Agnieška Poznanskienė, Sandra Surudienė, Žilvinas Tamašauskas, lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ūkiui Rima Uscilienė.

Mokytojų taryba nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

 Mokytojų tarybos nuostatai 

Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai ir sveikatos priežiūros specialistas.

Mokytojų tarybos pirmininkė lopšelio-darželio direktorė Virginija Ilginytė.

Metodinė grupė lopšelio-darželio pedagogų grupė, skleidžianti pedagogines ir metodines naujoves, siekianti nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo.

Metodinės grupės nuostatai

Metodinės grupės pirmininkė direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė.

Lopšelio-darželio grupių tėvų komitetai skatina ir vienija ugdytinių tėvus aktyviai dalyvauti sprendžiant vaikų ugdymo, ugdomosios aplinkos kūrimo  klausimus.