Teisinė informacija

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-09 Nr. S1E-61 Sprendimas

,,Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo

LR švietimo įstatymas ir jo pakeitimai

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9afe780670911e7b85cfdc787069b42

Valstybės švietimo strategija

https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf

LR vaikų teisių įstatymas ir jo pakeitimai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48953b10f75111e68034be159a964f47

Asmens duomenų apsaugos reglamentas

https://www.cobalt.legal/files/egle_bakstyte.pdf

Ikimokyklinis ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

Patyčių ir smurto prevencija

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija

Darbo kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89

HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786