Tvarkos

 

Tvarkos:

Lygių galimybių politika 

Darbo užmokesčio apmokejimo sistema

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas

Iinformacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

S1-82 Mokestis už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

S1-23 Vaikų priėmimas į ikimokyklinę įstaigą

Sveikatos priežiūros tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Turizmo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų priežiūros dėl asmens higienos pedikuliozes ir niežų tvarkos aprašas

Asmenų  aptarnavimo tvarkos  aprašas

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tvarkos aprašas

Kvalifikacijos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašas

 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Pagalbos vaikui teikimo modelis

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas