Tvarkos

Tvarkos:

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokestis už vaikų išlaikymą Trakų rajono ikimokyklinėje įstaigoje

S1-23 Vaikų priėmimas į ikimokyklinę įstaigą

Sveikatos priežiūros tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Turizmo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų priežiūros dėl asmens higienos pedikuliozes ir niežų tvarkos aprašas

Asmenų  aptarnavimo tvarkos  aprašas

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tvarkos aprašas

Kvalifikacijos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašas

 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Pagalbos vaikui teikimo modelis

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas