Projektai, programos, planai

2- Švietimo paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje

1-Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje_Švietimui

Pagrindinė programa – Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis“ ugdymo programa ,,Mano pasaulis”, kuriai pritarta Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. Sl-179 (2 priedas) 2016 m rugpjūčio mėn. 4 dieną.  Programa įgyvendina valstybinę švietimo politiką teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, racionaliai, taupiai  ir  tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Programos turinys padeda  vaikams įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi būtinų kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, socialinė, sveikatos stiprinimo, meninio ugdymo).

Mokyklos ugdymo programa ,,Mano-pasaulis“

„Ankstyvojo ugdymo vadovas” tai patarėjas šeimai, siekiančiai garantuoti gyvenimo ir ugdymo kokybę vaikui nuo gimimo iki trejų metų, programa ir konkrečios rekomendacijos lopšeliams, veiklos gairės švietimo paslaugas šeimai ir vaikui teikiančioms institucijoms. Pateikiami vaiko ankstyvojo ugdymo tikslai ir uždaviniai, konkretūs institucinio ugdymo modeliai, švietimo paslaugų šeimai ir vaikui formos, šiuolaikinė teorinė bei praktinė ankstyvojo ugdymo samprata, strateginės švietimo ir ankstyvojo ugdymo kryptys.

Priešmokyklinio ugdymo programa –  programa skiriama 5-6 metų vaikams. Jos tikslas, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Integruotos kitos programos: ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa”, ,,Auginu gyvybės medį”, tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ (tikslassiekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams. Lietuvoje ji vykdoma vaikų ugdymo įstaigų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse), prevencinė  ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ ir ,,Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“.

Pasirengimo-įtraukiajam ugdymui veiksmų 2022-2024 m. planas