Programos

Pagrindinė programa – Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis“ ugdymo programa ,,Mano pasaulis”, kuriai pritarta Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. Sl-179 (2 priedas) 2016 m rugpjūčio mėn. 4 dieną.  Programa įgyvendina valstybinę švietimo politiką teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, racionaliai, taupiai  ir  tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Programos turinys padeda  vaikams įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi būtinų kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, socialinė, sveikatos stiprinimo, meninio ugdymo).

          Mokyklos ugdymo programa ,,Mano-pasaulis“

„Ankstyvojo ugdymo vadovas” tai patarėjas šeimai, siekiančiai garantuoti gyvenimo ir ugdymo kokybę vaikui nuo gimimo iki trejų metų, programa ir konkrečios rekomendacijos lopšeliams, veiklos gairės švietimo paslaugas šeimai ir vaikui teikiančioms institucijoms. Pateikiami vaiko ankstyvojo ugdymo tikslai ir uždaviniai, konkretūs institucinio ugdymo modeliai, švietimo paslaugų šeimai ir vaikui formos, šiuolaikinė teorinė bei praktinė ankstyvojo ugdymo samprata, strateginės švietimo ir ankstyvojo ugdymo kryptys.

Priešmokyklinio ugdymo programa –  programa skiriama 5-7 metų vaikams. Jos tikslas, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa

Integruotos kitos programos: ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa”, ,,Auginu gyvybės medį”, tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ (tikslassiekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams. Lietuvoje ji vykdoma vaikų ugdymo įstaigų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse), prevencinė  ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ ir ,,Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“.

Dalyvaujame

EU flag-Erasmusclip_image002

   Trakų lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“  dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”) (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja. Projekto vykdymo laikotarpis 2016 10 01 – 2018 09 30. Oficialieji projekto partneriai yra 7 institucijos (iš 6 Europos šalių: Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Graikijos, Turkijos. Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos VšĮ „eMundus“.

               PROJEKTO TIKSLAS: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius bei formuoti teisingą valgymo kultūrą ugdant teigiamas nuostatas ir sąmoningumą, skleidžiant sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse, įtraukiant sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius, bei parengiant vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą, kuri būtų ištestuota per pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.

                Daugiau nei 70 ugdymo institucijų, naudos gavėjų (apimant visas projekte dalyvaujančias Europos šalis) įsijungė į projektą ir kartu su oficialiais projekto partneriais plėtoja veiklą, dalinasi patirtimi ir gerąja praktika.                 Projekto metu siekiama parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.

Daugiau informacijos apie projekto vykdomą veiklą ir rezultatus galite rasti projekto svetainėje: http://healthedu.emundus.eu/

Projekto socialinis tinklas (kviečiame jungtis prie bendruomenės ir sekti naujienas bei gerąją patirtį):

https://www.facebook.com/healtheducommunity