Valdymo struktūra

PATVIRTINTA
Trakų  lopšelio-darželio direktoriaus
2023 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-32

 

               TRAKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „EŽERĖLIS“                        
               VALDYMO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA